e-Learning and e-Testing

    วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning and e-Testing) ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกล่าวให้โอวาท โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ดังนี้
๑.เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบยั่งยืน
๒.เพื่อให้คณาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning and e-Testing และ
๓.เพื่อให้คณาจารย์สามารถฝึกอบรมปฏิบัติจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning and e-Testing ลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย ๑. การบรรยาย ๒. การฝึกปฏิบัติ


    โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาต รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ รูป/คน ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ – ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 41 ครั้ง