วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีศึกษาดูงาน

    เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตา มอบหมายให้ พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ที่ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรของวิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานของวิทยาเขตขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมนำชมการปฏิบัติงาน และและเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป


    ในงานนี้ อาจารย์จีระ ศรเสนา ผอ.สนง.วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รองฯ ผอ. สนง.วิทยาเขตขอนแก่น, พระครูสุนทรกิตฺติธรรมคุณ ผอ.ส่วนงานบริหาร สนง.วิทยาเขตขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วม ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภามหาเถร) มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
** ดร.เรียงดาว ทวชาลี รองฯ ผอ. สนง.วิทยาเขตขอนแก่น, น.ส.สุกานดา เทนอิสระ, ดร.ภูษิต ปุรันรัมม์ (ทีมประสานงาน/ดูแล)


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 90 ครั้ง