วิทยาเขตขอนแก่นประชุมภาระงาน

    วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น โดยได้เมตตาปรารภให้กำลังใจ แก่บุคลากรดังนี้
- สร้างนวัตกรรมใหม่ในแต่ละส่วนงาน
- ๑ กลุ่มงาน ๑ นวัตกรรม
- มีทัศนคติเชิงบวกต่องานและองค์กร
- การแปลงกระบวนทัศน์ สู่การปฏิบัติ
- สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
- สร้างระบบสารสนเทศ (KM) ในกลุ่มงาน
- สร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล
- มีทักษะชีวิต (ความตรงต่อเวลา)
- มีความกระตือรืล้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลา
- อยู่ด้วยกันอย่างพรหมวิหารธรรม

    ในการประชุมในครั้งนี้ มีนายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รองฯ ผอ. สนง.วิทยาเขตขอนแก่น, ดร.เรียงดาว ทวชาลี รองฯ ผอ. สนง.วิทยาเขตขอนแก่น, พระครูสุนทรกิตฺติธรรมคุณ ผอ.ส่วนงานบริหาร สนง.วิทยาเขตขอนแก่น บุคลากร ร่วม ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภามหาเถร) มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 5 ครั้ง