โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

    เมื่อวันที่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เข้าค่ายคุณธรรมวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๐๘ เสริมศักดิ์ – ระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิช อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)


    ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา บริการสังคม ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำของสังคม มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมนิสิต ในกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ TQF ปลูกฝังนวลักษณ์ และสร้างอัตลักษณ์แก่นิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตใหม่เข้ามาศึกษาต่อจำนวน ๑๑๙ รูป/คน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้ปกครอง ได้ทราบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเรียนรู้การเป็นอยู่ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรวิถีพุทธ ดังคำว่า“บัณฑิตมหาจุฬาฯ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”
การจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม
๑ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณภาพนิสิต”
๒ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบทะเบียนนิสิต” กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
๓ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการชำระธรรมเนียมการศึกษา” ส่วนคลังและทรัพย์สิน
๔ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความพร้อมของมหาจุฬาฯกับการให้บริการนิสิต” โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
๕ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรวิถีพุทธ” โดยผู้อำนวยการสถานีกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
๖ กิจกรรมพบอาจารย์ประจำหลักสูตร
๗ กิจกรรม “ You know me and I know you ” วิทยากรโดยกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และคณะ
๘ กิจกรรม“รอบรั้วมอชมพูขอนแก่น” โดยรุ่นพี่แต่ละสาขา
๙ กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน
๑๐ ศึกษาศูนย์การเรียนรู้วิถีพุทธ
๑๑ กิจกรรม “ปลูกป่าปลูกธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๐๐ รูป/คน

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 11 ครั้ง