สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

    เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ระดับปริญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และสาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชษา และสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 10 ครั้ง