ถวายมุทิตาสักการะ

    เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พระโสภณพัฒณบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และคณะ ถวายมุทิตาสักการะ แด่
-พระเดชพระคุณพระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ ในโอกาสที่จะได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนาม พระธรรมรัตนดิลก
-พระเดชพระคุณพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนาม พระเทพวิสุทธิคุณ
-พระศากยปุตติยวงศ์ ผจล.วัดอรุณราชวราราม ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม พระราชมหาเจติยาจารย์ ณ วัดอรุณราชวรารามฯ
และร่วมพิธีสวดนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 14 ครั้ง