มุทิตาพระเทพวิสุทธิคุณ

    วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร. วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ดร นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวิชาการ วิทยเขตขอนแก่น และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ ณ วัดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชปริยัติโสภณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดหนองกุง, เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ "พระเทพวิสุทธิคุณ"

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง