อบรม MCU GET

    วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นแก่น เมตตามอบหมายให้ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ MCU GET สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์พงษ์พานิช ๔๐๘ โดยมี ดร.นิรัช เรือนแสน ผู้อำนวยการสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่นกล่าวรายงาน ต่อประธานพิธี
- เวลา ๑๐.๐๐ น. พระวิสิฏฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา มจร กล่าวให้โอวาท และแนะนำแนวทางในการอบรม และอนุเคราะห์ประสานงานเพื่อการบริหารจัดการในครั้งนี้
    การนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง