พิธีลงนามสัญญา กยศ.

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมพิธีลงนามสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอาคันตุกะ ชั้น ๒ ในการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวจิตรลดา แก้วมงคล รักษาการผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี

    จากนั้นเวลารับฟังรายละเอียดการกู้ยืมกองทุนโดยนางสาวนิตยา ภูบัวเพชร นักจัดการงานทั่วไป และทำพิธีเซ็นต์สัญญาโดยผู้ค้ำประกัน (ผู้ปกครอง) และผู้กู้ยืมเซ็นต์สัญญาการกู้ยืม (นิสิต)

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง