หลักประกันคุณภาพพระสงฆ์

    วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเปิดการประชุมคณะทำงานสรุปผลโครงการการเข้าถึงการบริการและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารหลักประกันคุณภาพพระสงฆ์ ผู้นำศาสนาและภาคีเกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ดร.ดุสิต ศรีโคตร กล่าวถวายรายงานต่อประธานพิธี การนี้มีพระสังฆาธิการระดับต่างๆ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด, พระสงฆ์ประธานกรรมการฝ่ายศาสนสงเคราะห์, พระคิลานุปฏฐาก, วัดบันดาลใจ, วัดและพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ พชอ., ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, คณะทำงาน, กรรมการเขตสุขภาพเพือ่ประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน ๑๓๐ รูป/คน
    การนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง