แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน

    วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเปิดป้ายโครงการ "แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน" หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ บ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เพื่อตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อน การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    ในโครงการมีกิจกรรม สานเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นำชุมชนและอาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น
“หัวข้อ ทิศทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในศตวรรษที่ ๒๑”


ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง