โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ำโขง

    วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ คณาจารย์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา นำนิสิต ปโท ปี ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (มหานิกาย)เข้าร่วม สัมมนาที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอิสาน (ธรรมยุต)ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒

    ในการนี้ เจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น


ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง