การนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

    วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี ผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, นางรพีพร มณีวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ, นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย นำบุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ส่งตัวแทน เข้านำเสนอผลงาน สองผลงานคือ
- "ระบบสารสนเทศงานวิจัย" ผู้นำเสนอผลงาน นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- "ระบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต Student Development Activity System (SDAS)" ผู้นำเสนอผลงาน นายชานนท์ อรัญสาร พธ.บ., ศษ.ม.

    ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก เจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดและคณะกรรมการตัดสิน การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ณ ห้อง IMIND ชั้น ๒ และห้องสัมมนาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง