การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Suite

    วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “การประยุกต์ใช้ Google Suite กับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา/ปรัชญา” จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา/ปรัชญา โดย พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ดร. ประธานหลักสูตร พธ.บ.(พุทธศาสนา) กล่าวถวายรายงาน ด้วยโปรแกรม Google Suite for Education สร้างสรรค์โดยบริษัทกูเกิล เป็นชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนครูและนักเรียนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน ทำงานในระบบคลาวด์ ปรับใช้ได้ง่าย มีแหล่งข้อมูลในการช่วยจัดการเรียนการสอนมีมากมาย ช่วยให้เริ่มต้นใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ทำงานทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์ดิจิตอลประเภทโน๊ตบุ๊ค และสมาร์ทโฟน นอกจากนั้น ยังสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิพากษ์ ทำงานแบบตัวต่อตัว หรือทั้งชั้นเรียนก็ได้ ที่สำคัญมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและสนับสนุนการทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    Google Suite for Education มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในยุค ๔.๐ เพื่อให้นิสิตนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักธรรมหรือธรรมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันกระบวนทัศน์ของโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และบูรณาการกับการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา/ปรัชญาและวิชาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเชิญ นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นเป็นวิทยากร เสวนาวิชาการ“การประยุกต์ใช้ Google Suite กับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา” อบรม ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

    โดยในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากนิสิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, และสาขาอื่นๆ เข้าอบรม จำนวน ๑๒๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 47 ครั้ง