ประชุมชี้แจ้งการจัดการเรียนการสอนฯ

    วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น น้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในโอกาสเมตตาเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การจัดการเรียนการสอน และการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    การนี้ พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป มจร วิทยาเขตขอนแก่น เข้าถวายสักการะ มีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๙๐ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง