วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

    วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดย เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น หมายให้ ผศ.ดร. วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
- เวลา ๑๘.๓๐ น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๑


งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 53 ครั้ง