การเขียนโครงการและพัฒนาทักษะ

    วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดเวทีพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการและพัฒนาทักษะการทำงานในชุมชนให้กับพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 โดยได้รับความเมตตาจากท่าน พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถวายความรู้แก่ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
    การปฏิบัติศาสนกิจสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนองงานกิจการคณะสงฆ์ สนองพระราชปณิธานรัชกาลที่ 5 พัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ สงเคราะห์ประชาชน และสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย นิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาและการรับองค์ความรู้รูปแบบและทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชน การจัดกิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการและพัฒนาทักษะการทำงานในชุมชนให้กับพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 นั้น เป็นการฝึกให้นิสิตเข้าใจและเรียนรู้การทำงานแบบเป็นกระบวนการ คือทำงานเมื่อได้ผลของงานแล้ว สิ่งที่สำคัญคือการถอดบทเรียนและจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจสู่ความยั่งยืน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจสมควรได้รับการพัฒนาการเขียนโครงการและพัฒนาทักษะการทำงานในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติศาสนกิจในด้านการเขียนโครงการเพื่อการทำงานร่วมกับชุมชน
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติศาสนกิจรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน
3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติศาสนกิจเห็นคุณค่าและความสำคัญในการทำงานเพื่อสังคม


ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง