วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

    วันที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชประสิทธิคุณ,ดร. ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระประธาน หลวงพ่อพุทธนวลักษณ์

    จากนั้น ผศ.ดร. วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และนายชาลี ลาสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี พร้อมด้วย สภ.เมืองไหม,โรงพยาบาลขอนแก่น ๒, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ชมรมรวมพลคนพุทธ และผู้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยในฐานะองค์สถาปนาและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ และได้ร่วมจรรโลงสังคมแห่งคนดี มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มจร ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง