การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานทะเบียน

    วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อจัดการระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียน ให้กับ คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดณ หอสมุดสารสนเทศชั้น 3 โดยมี พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร. ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ข่าวโดย นายธนรัฐ อดทน นักวิชาการศึกษา
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 40 ครั้ง