การแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ ๑๓

    วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในโซนสีเขียว (อีสานเหนือ ประกอบด้วย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม) เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ ๑๓ ศาลายาเกมส์ โดยปีนี้วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
    การแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งต่อไป ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๔ สีฟ้ารับธงเป็นเจ้าภาพ "อยุธยาเกมส์"

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง