โครงการสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา

    วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีพระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ถวายรายงานต่อประธานในพิธี หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษาและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จัดสัมมนาด้านพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่พุทธนวัตกรรม ตลอดถึงพัฒนาจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพื่อสังคมให้ยั่งยืน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF : HEd) ๕ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการเรียนด้านพระพุทธศาสนาให้นิสิตในรายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน
๒. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้พัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนามหายานและสามารถนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ๓. เพื่อให้คณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตปริญญาโทและปริญญา จัดการความรู้ (KM) นำไปสู่การทำวิจัย
๔. เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตรและสามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการบูรณาการในการศึกษาและทำวิจัย

    โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประเด็น “พระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” และ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิต ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 46 ครั้ง