ประชุมการประชาพิจารณ์

    วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมการประชาพิจารณ์ การจัดทำตัวบ่งชี้ใหม่เพิ่มเติม ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เครือข่ายวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สรุปตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับฟังความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้เพิ่มเต็มจากตัวแทนส่วนงาน มีผู้แทนส่วนงานจัดการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ ส่วนงาน เข้าร่วมประชุม ได้แก่
๑. วิทยาเขตขอนแก่น
๒. วิทยาเขตหนองคาย
๓. วิทยาเขตนครราชสีมา
๔. วิทยาเขตอุบลราชธานี
๕. วิทยาเขตสุรินทร์
๖. วิทยาลัยสงฆ์เลย
๗. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๘. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๙. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
๑๐. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
๑๒. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

    กาลนี้มีผู้แทนส่วนงานจัดการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน ๖๔ รูป/คน ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง