การปฐมนิเทศคณาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธี การปฐมนิเทศคณาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคณาจารย์ทางวิชาการ” และ“ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสำนัก วิทยาลัย และหลักสูตร”

โดยมี ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ถวายรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคณาจารย์ทางวิชาการ และ
๓. เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสำนัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร เพื่อส่งรายงานการประเมินตนเองในระดับวิทยา เขต และระดับหลักสูตรให้ทันภายในกำหนดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

   ในงานนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาสงฆ์ขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีจำนวน ๙๑ รูป/คน ณ ห้องเรียนรวม ๓๑๒-๓๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 137 ครั้ง