องคมนตรี ติดตามโครงการทุนเล่าเรียนหลวง

    วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ให้เกียรติเดินทางมานิเทศและติดตามพระนิสิตทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเยี่ยมชมจัดการศึกษาและความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
        โดยเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวรายงานต่อประธานพิธี
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย มีพันธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ
        ๑.ด้านผลิตบัณฑิต
        ๒.ด้านวิจัยและพัฒนา
        ๓.ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
        และ๔.ด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดทำการเรียนการสอน ๓ ระดับ ระดับปริญญาตรี ๔ คณะ ๘ สาขาวิชา ปริญญาโท ๕ หลักสูตร  และปริญญาเอก ๓ หลักสูตร ปัจจุบันมีผู้ศึกษาทั้งสิ้นจำนวน ๑,๑๓๕ รูป/คน
        ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน รวม ๙ ปี มีพระนิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๑๙ รูป และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
          จากนั้น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี กราบนมัสการและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระเถระ ,รองอธิการบดีและนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน ๑๕ รูป และรับของที่ระลึกจาก เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ชมวีดีทัศน์แนะนำ “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”และวีดีทัศน์นำเสนอ “การดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของมหาวิทยาลัย”
        ในการนี้พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตากล่าวอนุโมทนากถา,
        จากนั้น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีชมนิทรรศการ และปลูกต้นรวงผึ้ง ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง