พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรม

    วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเมตตาเดินทางตรวจเยี่ยม โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 7 ครั้ง