กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

    วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
        เวลา ๐๖.๓๙ น. พระราชประสิธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีบูชาดอกไม้สักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัย "พระพุทธศรีสัตตนาคศากยมุนี"  และองค์พระพุทธนวลักษณ์ หน้าอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
        จากนั้น เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีฟ้อนรำเป็นพุทธบูชา โดยคณะกลองยาวตำบลบ้านขาม (ลายดอกคูณเสียงแคน-ลายเซิ้ง-ลายเต้ย) และคณะนางรำจิตอาสาตำบลโคกสี/หนองตูม/บึงเนียม/ห้วยโจด/บ้านแดงน้อย/ตำบลบ้านโต้น/บ้านทมนางาม จำนวน ๒๔๙ คน
        เวลา ๐๗.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, พระราชประสิธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา อำนวยพรปีใหม่และอนุโมทนากถา
        เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พระสงฆ์ จำนวน ๑,๕๐๐ รูป ณ บริเวณด้านลานด้านหน้า อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 7 ครั้ง