เดินธรรมยาตราวัดพระธาตุขามแก่น

    วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก พระวิปัสสนาจารย์ นำนิสิตโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เดินธรรมยาตรา มุ่งหน้าจุดหมายที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม (วัดพระธาตุขามแก่น)
    เวลา ๑๖.๐๐ น. นิสิตเดินทางถึงวัดเจติยภูมิ บ้านขาม (วัดพระธาตุขามแก่น) และพักผ่อนอริยาบถ จากนั้น เวลา ๑๘.๐๐น. พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ. รองประธานพระวิปัสสนาจารย์, เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ บ้านขาม (วัดพระธาตุขามแก่น) นำนิสิตสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ บริเวณลานธรรมหน้าองค์พระธาตุขามแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 6 ครั้ง