สวดมนต์ข้ามปี

    วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยและสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๓
    เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, พระธีระพงษ์ นรินฺโท (แสนพงษ์) รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ผศ.ชอบ ดีสวนโคก ประธานชมรมรวมพลคนพุทธ นำพุทธศาสนิกชน ทำวัตรเย็น และรับฟังการบรรยายธรรมเรื่อง "ท่องแดนพุทธภูมิและความสำคัญของพุทธคุณ" โดย  พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
    เวลา ๒๑.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา อำนวยพรปีใหม่และอนุโมทนากถา แก่พุทธศาสนิกชนที่มาสวดมนต์ข้ามปี
    จากนั้น เวลา ๒๒.๐๐ น. พิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) สมโภชพระพุทธศรีสัตตนาคศากยมุนี
    เวลา ๒๓.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลชีวิตต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
    มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ๒๐๐ คน ณ อาคารหอฉัน พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร)

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์อง๕ืกร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 17 ครั้ง