โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มจร.กับภารกิจรับใช้สังคม

   วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิด โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มจร.กับภารกิจรับใช้สังคม” และกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มจร.ขอนแก่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงานโดยสังเขป ดังนี้
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา บริการสังคม ผลิตบัณฑิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำของสังคม มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ในกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ TQF นวลักษณ์ อัตลักษณ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กลุ่มงานบริการศึกษาจึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมใหม่ไทยแลนด์ ๔.๐ งานนี้ได้มีกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อ "มจร.กับภารกิจรับใช้สังคม" ,กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ มจร. ในภาคค่ำมีกิจกรรมการแสดงของวงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์



   ในงานนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ รูป/คน ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 98 ครั้ง