กิจกรรมโฮมรูม (Home room) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโฮมรูม (Home room) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
  ๑.เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตแต่ละสาขาวิชาได้พบปะนิสิตอย่างใกล้ชิด
  ๒.เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้อัตลักษณ์นิสิตการดำรงตนให้ตั้งมั่นด้วยศีลห้า มีความรู้ ได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจากการเรียนปกติ
  ๓.เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต

   ในงานนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร กลุ่มงานบริการการศึกษา พร้อมด้วยนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จำนวน ๗๐๐ รูป/คน ณ อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 81 ครั้ง