วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดความรู้ MCU-GET

   เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบวัดความรู้ ตามเกณฑ์มาตฐานภาษาอังกฤษ MCU-GET แก่คณาจารย์ วิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการมหาสารคาม จำนวน 120 รูป/คน โดยสถาบันภาษา ในการนี้ พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้เข้าสอบ , พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ถวายการต้อนรับ

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 94 ครั้ง