โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

   พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมตตาประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรมการศาสนา โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยกรมการศาสนา ร่วมกับ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) และวิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายรายงานต่อประธานพิธี พอสังเขป ดังนี้ ด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับมาดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาราธนาพระสอนศีลธรรมเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ จำนวน ๑,๒๐๐ รูป ให้ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ๆ ๓๐๐ รูป โดยครั้งนี้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒
วัตถุประสงค์ ดังนี้
   ๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙
   ๒. เพื่อชี้แจ้งหลักการ แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการทำงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนสู่ความเป็นวิถีพุทธด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๓. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ให้แก่พระสอนศีลธรรม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์เข้าไปช่วยสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา มุ่งทำให้ผู้เรียน มีความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เสริมสร้างความมั่นคงสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

   กระบวนการพัฒนาสมรรถนะในครั้งนี้ มีเป้าหมายให้พระสอนศีลธรรมเข้าใจนโยบายภาครัฐตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดทักษะที่เชี่ยวชาญในการจัดเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเน้นการฝึกภาคปฏิบัติโดยแบ่งพระสอนศีลธรรม ๓๐๐ รูป ออกเป็น ๗ กลุ่มใหญ่ ในแต่ละกลุ่มนั้น แบ่งย่อยออกไปอีก ๓ กลุ่ม รวมทั้งสิ้นเป็น ๒๑ กลุ่ม รวมกันคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหารูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการกำกับแนะนำของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระครูพิพิธปรัยัติกิจ,ดร. ดร.กมลาส ภูวชนาธิพงศ์, ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ, อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และ จ.ส.ต.(หญิง) กนกวรรณ ขวัญอ่อน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนในเครือข่ายขับเคลื่อนวิถีพุทธ จำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย ผอ.สมัคร ยศกระโทก,ผอ.บุษบา ช่วยแสง,ผอ.ชุติมา ปราบมนตรี,คุณครูมัทติกา ไทยประเสริฐ,นายธเนศร์ อุ่นศิม, คุณครูปภาสิณีย์ อยู่บุรี และคุณครูปริญญา เวียงอินทร์
   ในงานนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมโครงการ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง