โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑

   วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติโสภณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี โดยมี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายสมเกียรติ ธงศรี) เปิดการประชุมต่อประธานพิธี ดังนี้
   ว่าด้วยแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (Buddhist Strategic Plan 2017-2021)ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.๒๕๖๐) มาตรา ๖๕ กำหนดว่ารัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจำทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
ในการนี้มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย
   ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
   ๒.กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
   ๓.แนวทางปฏิรูปประเทศไทย ๓ ด้าน ๙ ประเด็น
   ๔.แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
   ๕.แผนมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยตามคำสั่ง คสช. ที่ ๔๙/๒๕๕๙

   ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์จากตัวแทนคณะสงฆ์ภาค ๘ ภาค ๙ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๕๕ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 64 ครั้ง