พิธรปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

   พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาประธานปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรมการศาสนา โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยกรมการศาสนา ร่วมกับ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) และวิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ถวายรายงานต่อประธานพิธี พอสังเขป ดังนี้ ด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับมาดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาราธนาพระสอนศีลธรรมเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ จำนวน ๑,๒๐๐ รูป ให้ครอบคลุมพื้นที่ ๔
ภูมิภาค ๆ ๓๐๐ รูป

โดยครั้งนี้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ วัตถุประสงค์ ดังนี้
   ๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙
   ๒. เพื่อชี้แจ้งหลักการ แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการทำงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนสู่ความเป็นวิถีพุทธด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๓. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ให้แก่พระสอนศีลธรรม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์เข้าไปช่วยสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา มุ่งทำให้ผู้เรียน มีความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เสริมสร้างความมั่นคงสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 66 ครั้ง