Farmer for a day at Thomas farm

   วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย นางสาวพนมพร แสนประเสริฐ อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษศาสตร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ ๓ ปีที่ ๔ สาขาภาษาอังกฤษลงพื้นที่ในโครงการ "Farmer for a day at Thomas farm" บูรณาการนวัตกรรมทักษะชีวิตกับการเรียนภาษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาจากการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติซึ่งกิจกรรม 1. ดำนาและทำกิจกรรมร่วมกับชาวนา 2.ฝึกการสนทนาภาษาโดยมีอาจารย์จากต่างประเทศคือท่านอาจารย์ Ian Thomas and Sara Thomas ให้ความรู้ในด้านภาษา ในงานนี้ ณ โทมัสฟาร์ม บ้านทุ่ม ขอนแก่นภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง