โครงการร่วมน้ำใจช่วยอุทกภัยน้ำท่วม

   วันที่ 5 สิงหาคม 2560 โครงการร่วมน้ำใจช่วยอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร กำหนดการเดินทางเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 23.30 น.
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิกาบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ผู้บริหารผศ.ดร.วิทยา ทองดีอาจารย์ดร.สุนทร สายคำ พระมหาสมปอง กิตติปาโล เจ้าอาวาสวัดทองวิทยาราม พระมหาสรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก เจ้าอาวาสวัดสุนทรวนาราม พระอุทัย อุตฺตมปญฺโญ รก.เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วซึ่งเป็นตัวแทน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
รวมทั้งคณะ ศรัทธา ญาติโยม ที่ได้ร่วมกันบริจาค ไม่ว่าจะเป็นจตุปัจจัย ไทยทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ต่างๆ ที่ร่วมบุญในครั้งนี้
รวมทั้งกลุ่ม นิรัช โดนัด มาร์ค เทค แม่แหลม พร้อมทั้งทีมงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย กลุ่มนิสิต จิตอาสา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ทุกรูปท่าน
ที่มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร โดยมีจำนวน 9 จุด ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ดังนี้
  จุดที่ 1 ที่ว่าการ อำเภอเจริญศิลป์
  จุดที่ 2 ที่ว่าการ /บ้านนายอำเภอวานรนิวาส
  จุดที่ 3 ที่บ้านท่าเยี่ยม หนองตากวย อำเภอวานรนิวาส
  จุดที่ 4 ที่บ้านธาตุ-ตาลเดี่ยว อำเภอวานรนิวาส
  จุดที่ 5 ที่บ้านแก้ง อำเภอวานรนิวาส
  จุดที่ 6 ที่ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาา
  จุดที่ 7 ที่บ้านขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
  จุดที่ 8 ที่บ้านกลาง อำเภออากาศอำนวย
  จุดที่ 9 ที่บ้านนาโน อำเภออากาศอำนวย
   ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณครูบา-อาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะ เดชะ พลว ปัจจัย ส่งผลดลบันดาล อภิบาลคุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความเจริญสุข เจริญมั่ง เจริญมี เจริญศรี เจริญชล เจริญโชค เจริญชัย นิราชทุกข์ นิราชโศรก นิราชภัย นึกประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาตลอดกาลนานเทอญข่าว , พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส
ภาพ, โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง