โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เรื่อง The six Paramitas of English Learning บารมี ๖ กับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์ Yu Ling (Christie Chang ) ยูหลิง คริสตี้ ชาง โดยมีผ้ดำเนินรายการ อาจารย์ณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ อาจารย์พนมพร แสนประเสริฐ อาจารย์ประจำสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษประสานงานเพื่อให้นิสิตรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านคณาจารย์จากต่างประเทศ ที่ใช้หลักการพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการในกระบวนการเรียนรู้ มีนิสิตทุกชั้นปีสาขาภาษาอังกฤษเข้าอบรมฟังบรรยายณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.


ภาพ,ข่าว. โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 43 ครั้ง