สำรวจพื้นทีป่า

   วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ได้รับมอบหมายจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ไปสำรวจพื้นทีป่า ที่จะถวายให้เป็นที่มหาวิทยาลัย มจร.เพื่อใช้ปฏิบัติธรรม ราว ๖๐๐-๘๐๐ ไร่ ถวายโดยอาจารย์เตือนใจ แก้วนาโอ ประสานโดย ดร.อร่าม พลตรี โดยมีผศ,ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล ,พระวัฒนา,ดร. ญาณวโร และนายวิรัตน์ ทองภู นายกสโมสรนิสิต ร่วมเดินทาง ณ บ้านโนนหัวช้าง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 48 ครั้ง