โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา

   เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ . บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรแรก ต่อมามีการพัฒนาขยายหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ปี ๒๕๕๔ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารการศึกษา ปี ๒๕๕๘ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และปี ๒๕๖๐ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บ่งถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่เน้นการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีภารกิจในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คณาจารย์ของสาขาวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งมีจำนวนจำกัด ต้องรับภาระหนักกับการผลิตชุดวิชาการและจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการสอน ตลอดจนการสัมมนาและอบรมเข้มทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทำให้อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการภายนอกโดยเฉพาะในต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในเชิงวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ สาขาพระพุทธศาสนาจึงเห็นความจำเป็นที่ต้องจัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ทันสมัย และมีความเป็นสากล
   ดังนั้น บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ต้องการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยืดหยุ่นและทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านต่างๆ ในกระบวนการเรียนในระดับอุดมศึกษา ทางบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่นร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว
วัตถุประสงค์
   ๑. เพี่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆและทักษะด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   ๒. เพี่อให้ผู้เข้าสัมมนามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
   ๓. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
   ๔. เพื่อหาแนวทางการจัดเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

   ในงานนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและพุทธศาสตรมหาบัณฑิตเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ ระเบียบรัตน์ พงศ์พาณิช (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 56 ครั้ง