ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์ภาค ๙

   วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติในเขตคณะสงฆ์ภาค ๙ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโมลี(สุทัศน์ ปิยสีโล) รองเจ้าคณะสงฆ์ภาค๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ซึ่งแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ เพราะได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)ทำการศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปต่างๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.)คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปดังกล่าว มหาเถรสมาคมได้มีคำสั่ง ที่ ๒/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ จากนั้นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคม ได้มีการประชุมแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ประกอบด้วย การปกครอง,การศาสนศึกษา,การศึกษาสงเคราะห์,การเผยแผ่, การสาธารณูปการ,การสาธารณะสงเคราะห์, และการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้เสนอแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคมและผู้เกี่ยวข้อง ที่ประชุมรับทราบแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่มหาเถรสมาคมให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติบรรจุแผนยุทธศาสตร์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินตามที่มหาเถรสมาคมที่เสนอเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จากนโยบายสู่การปฏิบัติดำเนินอย่างต่อเนื่อง มหาเถรสมาคมในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมีความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ดังนี้

   ๑.ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนไป
   ๒.ช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่มีส่วนเอื้ออำนวยความสำเร็จต่อเป้าประสงค์ขององค์กร
   ๓.ช่วยส่งเสริมการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองทีหรือ ธรรมาภิบาล(Good Governance )
   ๔.ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณด้วยระบบการพัฒนา ศาสนบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   ๕.ช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ในงานการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ ข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 104 ครั้ง