ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

   วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบระบบ CHE QA online เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยตรวจจากข้อมูลและประเมินผลในระบบ CHE QA online ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
   ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล CHE QA online
   ๒.เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online ได้
   ๓.เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online
   ๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

   ในงานนี้ มีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน ประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

ภาพ,ข่าว. โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 93 ครั้ง