โครงการ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ

   เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการ “ ร้อยดองใจ ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ” ตามที่รัฐบาลจะมีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในคราวประขุมหารือข้าราชการ ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สมพระเกียรติและถือเป็นเรื่องสำคัญ เชิญชวนให้หน่วยงานราชการรัฐและเอกชน พร้อมได้ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ สถานที่ราชการ หรือ สถานที่ที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเนื่องจากดาวเรืองสีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสภาพทนแดด ทนฝน ทั้ง การปลูกต้นดาวเรืองขอให้เป็นไปตามวงรอบการเจริญเติบโต

   ซึ่งจะออกดอกในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มจร.วิทยาเขตขอนแก่นจึงได้จัดโครงการ ดังกล่าว เพื่อประดับบริเวณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตุประสงค์ดังนี้
   ๑.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   ๒.เพื่อจัดกิจกรรมให้บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย ถวายความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   ๓.เพื่อให้บุคลากรและนิสิต ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณด้านหน้าและภายในมหาวิทยาลัย
   ๔.เพื่อให้บุคลากรและนิสิต จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์

   ในงานนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ๙๙๙ ต้น ณ ด้านหน้าประตูทางเข้าและด้านใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 88 ครั้ง