MCU Khon Kean TV

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ จัดโครงการพัฒนาครูอาจารย์ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : 2017-05-22


ย้อนกลับ