MCU Khon Kean TV

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ : 2017-08-09


ย้อนกลับ