กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2560 (ฉบับร่าง)
ในหัวข้อ "ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายากับความจริง"
โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. รองอธิการบดี มจร. ขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และกล่าวแนะนำ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
09.00-09.30 น. นายกสมาคมปรัชญาฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวแนะนำสมาคมปรัชญาฯ
09.30-09.45 น. รับประทานอาหารว่าง
09.45-11.15 น. บรรยายพิเศษ
"ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย: มายาคติกับความเป็นจริง"
พระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดี มจร.(อยู่ระหว่างการติดต่อ)
11.00 - 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 14.00 น. บทความที่ได้รับคัดเลือก
14.00 - 14.20 น. พักน้ำชา/กาแฟ อาหารว่าง
14.20 - 16.20 น. อภิปราย "การเรียนปรัชญาในสถาบันการศึกษา ต่างจากการอ่านเองอย่างไร?" ผู้ร่วมอภิปราย:
รศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ศ.ดร. โสร้จจ์ หงศ์ลดารมภ์
ผู้ดำเนินรายการ อ.เจิด บรรดาศักดิ์
16.20 - 17.20 น. ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคม
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.45 น. นำเสนอบทความ
09.45-10.00 น. อาหารว่าง
10.00 - 11.00 น. การคิดเชิงวิพากษ์กับการหาความรู้
อ.ณฐิกา ครองยุทธ และ ดร. เทพทวีโชควศิน ผู้ดำเนินรายการ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค
11.00 - 12.00 น. อาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น. บทความคัดเลือก
13.00 - 15.00 น. อภิปราย "การเรียนศาสนาอย่างเป็นวิชาการ กับการเรียนอย่างเป็นศาสนิก"
ผู้ร่วมอภิปราย: ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ ผศ.ดร. กำแหง วิสุุทธางกูร
ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. เดโชพล เหมนาไลย
15.00 - 15.30 น. อาหารว่าง
15.30 - 16.30 น. บทความคัดเลือก
16.30 น. ปิดประชุม

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 500 บาท สมาชิกและนิสิต/นักศึกษา 300 บาท
ส่งใบสมัครที่ อ.พุฒวิทย์ บุนนาค(อุปนายกสมาคมฯ) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10110 Email: Parsthailand@gmail.com มือถือ 0957733385 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560