โครงการปล่อยปลามหากุศล
   วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณ....
2018-09-11
    พิธีลงนามสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. ....
2018-08-30
    รับมอบแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด
   วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ ผศ.ดร.วิทยา ทอง....
2018-08-27
    โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ครั....
2018-08-26
 อ่านข่าวทั้งหมด ...