บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

คณะผู้บริหาร

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

นางรพีพร มณีวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร.
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ
บรรณารักษ์

นางฤดี แสงเดือนฉาย
นักวิชาการศึกษา

นางอมรินทร์ แก้วทาสี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรณาแสง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายนิรันดร เลิศวีรพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสาริกา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุนทร เสนาซุย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายโกสินทร์ ทองดี
บรรณารักษ์

นางสาวมาริสา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายธนรัฐ อดทน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรศิลป์ ชมพูทิป
นักวิชาการศึกษา

สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

พระธีระพงษ์ นรินฺโท (แสนพงษ์)
รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

นางจิตรลดา แก้วมงคล
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ
นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญหนา จิมานัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์
จนท.บันทึกข้อมูล

นางสุพัตรา นาทัน
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวยุภาพร เงาะเศษ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายสุรพร ตุ่นป่า
นักวิชาการศึกษา

นายมานะ แก้วจุฑา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางศุนิษฐา งาสง่า
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวพิมวดี คำมูล
นักวิชาการศึกษา

นางปิยนุช วรินทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวนิตยา ภูบัวเพชร
นักจัดการงานทั่วไป

พันเอกทองดี ทองล้น
นักประชาสัมพันธ์

นายวัชรพงษ์ ผาบจันดา
นักจัดการงานทั่วไป

นายอภิวัฒน์ สาระบัน
นักประชาสัมพันธ์

นายชะรม สีผาย
นายช่างเทคนิค

นายทองพัด สุวรรณภักดี
นายช่างเทคนิค

นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์
นายช่างเทคนิค

นายหนูพันธุ์ ประสมพล
นักจัดการงานทั่วไป

นายเกรียงศักดิ์ สีหานาม
พนักงานขับรถ

นางวาท เก้งโทน
แม่บ้าน

นางสำภาค ร้อยพรมมา
แม่บ้าน

นางคำกอง เคนบู
แม่บ้าน

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

PhraTuyen Indapanno (Tran)
นักวิชาการศึกษา

นางประกายเพชร ชารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวลักคณา อาดมนตรี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน
นักจัดการงานทั่วไป

นายธันธร สิงห์โสภา
นักวิชาการศึกษา

พระพุทธศาสนา

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.
ประธานหลักสูตร
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., ศศ.ม., อ.ม., พธ.ด.

ดร.นิรัช เรืองแสน
B.A., M.B., Ph.D.

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ
ป.ธ.๙, พธ.ม.,

ดร.อดุลย์ หลานวงศ์
ป.ธ.๙, พธ.ม., พธ.ด.

ปรัชญา

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
ประธานหลักสูตร
ปธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระมหาปพน กตสาโร, ดร.
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., พธ.ด.

พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
ป.ธ.๗ , พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
พ.ม., พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
พธ.บ., พธ..ม., Ph.D.

ภาษาอังกฤษ

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
ประธานหลักสูตร
ป.ธ.๗ , พธ.บ., M.A.

พระมหาประกาศ อาภากโร.
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., M.A.

รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
B.A, M.A., MF.A., Ph.D.

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม..

นายชยันต์ บุญพิโย
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A..

สังคมศึกษา

ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช
ประธานหลักสูตร
ป.ธ.๓ ,ค.บ., ศษ.ม.

นายบุญส่ง นาแสวง.
กศ.บ., ศษ.ม.

นายสิทธิพล เวียงธรรม
พธ.บ., กศ.ม.

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.

ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., M.A.

นางสาวพันทิวา ทับภูมี
วท.บ., ส.ม., ศษ.ม.

ดร.อุทัย วรเมธีสกุล
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด.

การสอนภาษาไทย

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.
ประธานหลักสูตร
ป.ธ. ๓, พธ.บ., ศศ.ม., กศ.ม., ปร.ด.

พระรชต กตปุญฺโญ
พธ.บ., ค.ม.

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.

นายนิพนธ์ เหลาหา
ศศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ม.

พระอธิวัฒน์ ภทฺรกวี
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.ม.

นายชานนท์ อรัญสาร
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.ม.

รัฐศาสตร์

พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร.
ประธานหลักสูตร
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D..

พระครูสุตธรรมภาณี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.

ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง
พธ.บ., ศศ.ม.

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ป.ธ.๓ ,B.A., M.A., Ph.D.

ดร.สุทธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

รัฐประศาสนศาสตร์

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ประธานหลักสูตร
ร.บ., M.B.A., รป.ด.

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
พธ.บ., M.A., รป.ด.

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
ป.ธ.๙, พธ..ม., พธ.ด.

นายสวาท ฮาดภักดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม.

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ร.บ., พธ.ม.

นิติศาสตร์

พระครูปริยัติสารการ, ดร.
ประธานหลักสูตร
ศน.บ., น.บ., ร.ม., ศศ.ม., ปร.ด.

นายณัฏฐ์ อุตรวิเชียร
น.บ., น.ม., น.บ.ท.

ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล
น.บ., ศศ.ม., น.ม., Ph.D.

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
น.บ., กศ.ม., น.ม., Ph.D.

นายชยพัทธ์ ยางศรี
ศษ.บ., สส.ม., น.ม..

พระพุทธศาสนา (ปริญญาโท)

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ป.ธ.๔ , พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., M.A., พธ.ด.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

ปรัชญา (ปริญญาโท)

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

พุทธบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

ดร.สุนทร สายคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
อส.บ.,ศษ.ม., พธ.ด.

พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร.
พธ.บ.,พธ.ม., ศษ.ม., ปร.ด.

ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว
กศ.บ., กศ.ม, ปร.ด.

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม
กศ.บ., กศ.ม, ปร.ด.

การสอนสังคมศึกษา (ปริญญาโท)

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สาคร มหาหิงค์
ศศ.บ., กศ.บ., M.Ed., ศศ.ม., ค.ด.

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

รศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์
ศษ.บ., ค.ม., Ed.D.

รัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ป.ธ.๓ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., รป.ม., Ph.D.

ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม., ศน.ม., Ph.D.

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

พระพุทธศาสนา (ปริญญาเอก)

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., M.A., พธ.ด.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

ปรัชญา (ปริญญาเอก)

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

การบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก)

ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการหลักสูตร
กศ.บ., กศ.ม, ปร.ด.

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม
กศ.บ., กศ.ม, ปร.ด.

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ปธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A,, Ph.D.

รศ.ดร.ละเอียด จงกลนี
B.S., M.Ed,, Ph.D.

ดร.จุฬาพรรภรณ์ ธนะแพทย
บธ.บ., M.Ed,, Ph.D.

ดร.สุนทร สายคำ
อส.บ.,ศษ.ม., พธ.ด.