พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร.
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายนิรันดร เลิศวีรพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางฤดี แสงเดือนฉาย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
นักจัดการงานทั่วไป

นางรพีพร มณีวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ
บรรณารักษ์

นางสาวสาริกา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุนทร เสนาซุย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมาริสา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางอมรินทร์ แก้วทาสี
นักจัดการงานทั่วไป

นายโกสินทร์ ทองดี
บรรณารักษ์

นางสาวพรศิลป์ ชมภูทิพย์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวแพรวพรรณ ประจักษ์โก
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรนาแสง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน