พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

นางรพีพร มณีวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร.
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายนิรันดร เลิศวีรพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางฤดี แสงเดือนฉาย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุนทร เสนาซุย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ
บรรณารักษ์

นางสาวสาริกา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์
จนท.บันทึกข้อมูล

นางสาวมาริสา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางอมรินทร์ แก้วทาสี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรนาแสง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายโกสินทร์ ทองดี
บรรณารักษ์

นางสาวพรศิลป์ ชมภูทิพย์
นักวิชาการศึกษา