วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

PhraTuyen Indapanno (Tran)
นักวิชาการศึกษา

พระมหาสุริยา ธมฺมทีโป
นักจัดการงานทั่วไป

พระภานุวัฒน์ จนฺทวฑฒโน
นักจัดการงานทั่วไป

นายสาคร ศรีระวรรณ
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

นางสาวลักคณา อาดมนตรี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายชัยรัตน์ มาสอน
นักจัดการงานทั่วไป

นางประกายเพชร ชารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

นายธนรัฐ อดทน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ
นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., ศศ.ม., อ.ม., พธ.ด.

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.

พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.
ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

ดร.อดุลย์ หลานวงศ์
ป.ธ.๙, พธ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระมหาปพน กตสาโร, ดร.
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
ป.ธ.๗ , พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
พ.ม., พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
พธ.บ., พธ..ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
ป.ธ.๗ , พธ.บ., M.A.
ประธานหลักสูตร

พระมหาประกาศ อาภากโร.
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., M.A.

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม..

นายชยันต์ บุญพิโย
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A..

รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
B.A, M.A., MF.A., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช
ป.ธ.๓ ,ค.บ., ศษ.ม.
ประธานหลักสูตร

นายบุญส่ง นาแสวง
กศ.บ., ศษ.ม.

นายสิทธิพล เวียงธรรม
พธ.บ., กศ.ม.

ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., M.A.

นางสาวพันทิวา ทับภูมี
วท.บ., ส.ม., ศษ.ม.

นายวิรัตน์ ทองภู
พธ.บ., พธ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระรชต กตปุญฺโญ
พธ.บ., ค.ม.
ประธานหลักสูตร

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.
ป.ธ. ๓, พธ.บ., ศศ.ม., กศ.ม., ปร.ด.

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.

นายนิพนธ์ เหลาหา
ศศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ม.

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.
ประธานหลักสูตร

พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง
พธ.บ., ศศ.ม.

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ป.ธ.๓ ,B.A., M.A., Ph.D.

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ร.บ., M.B.A., รป.ด.
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
พธ.บ., M.A., รป.ด.

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
ป.ธ.๙, พธ..ม., พธ.ด.

นายสวาท ฮาดภักดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม.

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ร.บ., พธ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

พระครูปริยัติสารการ, ดร.
ศน.บ., น.บ., ร.ม., ศศ.ม., ปร.ด.
ประธานหลักสูตร

นายณัฏฐ์ อุตรวิเชียร
น.บ., น.ม., น.บ.ท.

ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล
น.บ., ศศ.ม., น.ม., Ph.D.

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
น.บ., กศ.ม., น.ม., Ph.D.

นายชยพัทธ์ ยางศรี
ศษ.บ., สส.ม., น.ม..

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ , พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., M.A., พธ.ด.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ดร.สุนทร สายคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
อส.บ.,ศษ.ม., พธ.ด.

เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร.
พธ.บ.,พธ.ม., ศษ.ม., ปร.ด.

ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., M.Ed., Ph.D.

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.

พระฮอนด้า วาทสทฺโท (เข็มมา), ดร.
ประโยค ๑-๒, พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ป.ธ.๓ , พธ.บ., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., รป.ม., Ph.D.

ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม., ศน.ม., Ph.D.

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., M.A., พธ.ด.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.สุนทร สายคำ
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร
อส.บ.,ศษ.ม., พธ.ด.

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.

ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., M.Ed., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร