นางฤดี แสงเดือนฉาย

นักวิชาการศึกษา

สถานที่เกิด พ.ศ.๒๕๑๖ จังหวัดยโสธร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๑/๒ ซอยเทศบาลอาชา ๖ ถนนเทศบาลอาชา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา - ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๔๐ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๓๖/๒๕๔๐
  • พ.ศ. ๒๕๕๖ นักวิชาการศึกษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๘๖/๒๕๕๖
  • พ.ศ. 2556 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  • พ.ศ. 2560 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ แนวทางการพัฒนางาน เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์